Regulamin sklepu internetowego dla obrotu hurtowego REBEL Sp. z o.o.

§ 1
Informacje ogólne

REBEL jest liderem wśród dystrybutorów gier planszowych w Polsce. REBEL jest hurtownią, w której mogą się Państwo zaopatrywać w gry planszowe, karciane i towarzyskie oraz akcesoria z nimi związane. Hurtownia prowadzi współpracę wyłącznie z partnerami zajmującymi się dalszą odsprzedażą produktów. Zamówienia z hurtowni składa się za pośrednictwem strony internetowej: https://hurt.rebel.pl, dzięki czemu mają Państwo wgląd w aktualne ilości produktów w naszym magazynie i możliwość natychmiastowego złożenia zamówienia.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób sprzedaży, w tym warunki współpracy, rejestracje w systemie hurtowym, proces składania zamówienia, ceny i rabaty, warunki płatności, realizację wysyłki i minimum logistyczne, zwroty i reklamacje, dodatkowe narzędzia w ramach prowadzonego sklepu internetowego dla obrotu hurtowego REBEL Sp. z o.o., zwany dalej „Dostawcą”.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub innymi dokumentami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią główne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Dostawcą a Aplikującymi do zostania współpracującym Sklepem branżowym oraz podmiotami, które już zostały współpracującym Sklepem branżowym, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku, w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Dostawcą.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do aktywnych przedsiębiorców i w szczególności określa zasady i tryb zawierania z Aplikującym sklepem branżowym współpracy hurtowej z Dostawcą.
 4. Sklep internetowy Dostawcy dostępny pod adresem internetowym: https://hurt.rebel.pl prowadzony jest przez Rebel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000451062, o kapitale zakładowym 3 822 100 PLN w pełni opłaconym, NIP 9571068214, REGON 221833849.

§ 3
Definicje

 1. Aplikujący – należy przez to rozumieć każdego Przedsiębiorcę, który chce zostać jednym ze Sklepów branżowych.
 2. Bestseller – należy przez to rozumieć najlepiej sprzedający się Produkt Dostawcy, wyszczególnione w Załączniku nr 2, który stanowi integralny załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Dostawca – należy przez to rozumieć REBEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000451062, o kapitale zakładowym 3 822 100 PLN w pełni opłaconym, NIP 9571068214, REGON 221833849, zwany dalej Dostawcą, który prowadzi hurtowy sklep internetowy REBEL dostępny pod adresem internetowym: https://hurt.rebel.pl
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym Dostawcy, umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Konto – konto Sklepu branżowego w sklepie internetowym Dostawcy w wersji cyfrowej, są w nim gromadzone dane podane przez Sklep branżowy oraz informacje o złożonych przez ten podmiot Zamówieniach u Dostawcy.
 6. Kraj – przez Kraj należy rozumieć terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Produkt – dostępna u Dostawcy rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Dostawcą a Sklepem branżowym.
 8. Produkt zbiorczy – opakowanie aktualnie dostępne dla danego Produktu wskazanego na stronie Dostawcy w panelu hurtowym.
 9. Przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która współpracuje z Dostawcą.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Dostawcy.
 11. Rejestracja – jest to ogół czynników technicznych zmierzających do założenia Konta w witrynie Dostawcy.
 12. Siła Wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym i którym nie można było zapobiec, takie jak katastrofy przyrodnicze (powodzie, huragany) oraz nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (konflikty zbrojne, rozruchy, zarządzenia władz państwowych, którym nie można było przeciwdziałać).
 13. Sklep branżowy – należy przez to rozumieć współpracującego Przedsiębiorcę z Dostawcą, w jednej z dwóch przewidzianych form niniejszym Regulaminem. Regulamin wyróżnia:
  1. Sklep branżowy typu Podstawowego – jest to Sklep branżowy na podstawowym stopniu współpracy z Dostawcą.
  2. Sklep branżowy typu Premium – jest to Sklep branżowy typu Podstawowego, który po upływie roku kalendarzowego od dnia rozpoczęcia współpracy, przekształcił się w Sklep branżowy typu Premium na pisemny wniosek i po spełnieniu warunków określonych w § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Sklepem branżowym a Dostawcą, za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Wirtualny koszyk – element oprogramowania Dostawcy, w którym widoczne są wybrane przez Sklep branżowy Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 16. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Sklepu branżowego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Dostawcą.
 17. Zamówienie startowe – należy przez to rozumieć pierwsze Zamówienie Sklepu branżowego, na gry z listy bestsellerów wyszczególnionej w Załączniku nr 2, który stanowi integralny załącznik do niniejszego Regulaminu, a także w szczegółowych porozumieniach zawieranych między Dostawcą a Sklepem branżowym, na kwotę nie niższą niż wskazaną w załączniku nr 1, który stanowi integralny załącznik do niniejszego Regulaminu , nie wliczając w to rabatów.

§ 4
Możliwości współpracy

 1. Dostawca oferuje bogaty program współpracy z innymi Sklepami branżowymi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Program współpracy przewiduje wzajemne obowiązki i profity.
 2. Dostawca proponuje współpracę ze Sklepami branżowymi typu Podstawowego albo typu Premium.
 3. Sklep branżowy typu Podstawowego może najkrócej po upływie roku kalendarzowego, licząc od dnia dokonania Zamówienia startowego, przekształcić się w Sklep branżowy typu Premium na pisemny wniosek i po spełnieniu warunków określonych w § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 3, winien być rozpatrzony w ciągu 7 dni od jego otrzymania przez odpowiedniego pracownika Dostawcy. Wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie, w szczególności w wypadku, gdy składający wniosek Sklep branżowy typu Podstawowego nierzetelnie wypełniał obowiązki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§ 5
Rejestracja

 1. Każdy Przedsiębiorca, który chce zostać jednym ze Sklepów branżowych określonych w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, zwany dalej „Aplikującym”, jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia Formularza rejestracji on – line na stronie: https://hurt.rebel.pl. Niezbędne jest podanie prawidłowych, kompletnych i aktualnych danych w Formularzu rejestracji on – line.
 2. Dostawca w ramach Rejestracji, o której mowa w niniejszym Regulaminie, nie pobiera i nie obciąża żadnych Aplikujących kosztami Rejestracji.
 3. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, zapoznanie się z jego treścią, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz udostępnienie przez Formularz rejestracji cyfrowych kopii dokumentów rejestracyjnych Aplikującego.
 4. Niezbędne jest to, aby Aplikujący wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w art. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ramach prowadzonej współpracy. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 5. Aplikujący musi posiadać wpis w CEiDG lub KRS, stanowiący o działalności związanej z sprzedażą gier. Aplikujący musi prowadzić aktywną działalność gospodarczą.
 6. Po rejestracji Konto Aplikującego zostanie poddane weryfikacji pod względem prowadzonej działalności na podstawie podanego numeru NIP. Pełna rejestracja przedsiębiorcy następuje po pomyślnej weryfikacji dokonanej przez pracownika Dostawcy.
 7. O pomyślnej weryfikacji dokonanej przez pracownika Dostawcy, Aplikujący zostanie poinformowany przez Dostawcę w drodze elektronicznej, na podany w Formularzu rejestracji, adres e-mail. Od razu po pomyślnej weryfikacji możliwe jest złożenie Zamówienia startowego.
 8. W przypadku problemów z weryfikacją Dostawca zobowiązuje się do kontaktu z Aplikującym.

§ 6
Proces składania Zamówienia

 1. Przez proces składania Zamówienia rozumie się ogół czynności technicznych, zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży z Dostawcą.
 2. Dostawca nie obciąża Sklepu branżowego jakimikolwiek kosztami z tytułu korzystania ze strony internetowej w celu zawarcia umowy.
 3. Aby zamówić Produkty z oferty Dostawcy, należy po pomyślnej Rejestracji określonej w § 5 niniejszego Regulaminu dodać je do Wirtualnego Koszyka.
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest, aby Sklep branżowy zaakceptował niniejszy Regulamin, zapoznał się z treścią Regulaminu, podał dane, które są oznaczone jako obowiązkowe i nacisnął przycisk „Zamawiam”.
 5. Umowę uznaję się za zawartą w momencie otrzymania potwierdzenia wysyłanego na adres e-mail Sklepu branżowego.

§ 7
Warunki podjęcia współpracy

 1. Przedsiębiorca, który chce podjąć współpracę w formie Sklepu branżowego typu Podstawowego, po pomyślnej weryfikacji, dokonanej przez pracownika Dostawcy, określonej w § 5 niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest do:
  1. Zamówienia startowego na gry z listy Bestsellerów, wyszczególnionej w Załączniku nr 2, który stanowi integralny załącznik do niniejszego Regulaminu, na łączną kwotę i w terminie wskazanym w załączniku nr 1, który stanowi integralny załącznik Regulaminu,
  2. Dokonywania Zamówień od Dostawcy, w wymiarze co najmniej jednego Zamówienia na trzy miesiące, na kwotę nie niższą niż wskazaną w załączniku nr 1, który stanowi integralny załącznik Regulaminu.
  3. Terminowej wysyłki dla klientów Sklepu branżowego,
  4. Posiadania stale w swojej ofercie co najmniej 10 różnych gier – Produktów Dostawcy określonych przez Dostawcę jako Bestsellery.
 2. Przedsiębiorca, który chce podjąć współpracę w formie Sklepu branżowego typu Premium, po pomyślnej rejestracji określonej w § 5 niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest do spełnienia warunków jak dla Sklepów branżowych typu Podstawowego określonych w § 7 ust.1 lit. a) – d), a ponadto do:
  1. Osiągania w ciągu roku kalendarzowego łącznego obrotu na łączną kwotę nie niższą niż wskazaną w załączniku nr 1, który stanowi integralny załącznik niniejszego Regulaminu i przedkładania raportów handlowych dotyczących sprzedaży Produktów od Dostawcy,
  2. Zorganizowania i przeprowadzenia, w porozumieniu z Dostawcą, 4 akcji marketingowych wypisanych w załączniku nr 3, który stanowi integralną część Regulaminu,
  3. Posiadania stale w swojej ofercie co najmniej 20 różnych gier zamówionych od Dostawcy i określane przez Dostawcę jako Bestsellery,
  4. Stałej ekspozycji Produktów zgodnej z wytycznymi Dostawcy, każdorazowo określanej i ustalanej ze Sklepem branżowym, w szczegółowych porozumieniach,
  5. Udostępniania Sklepu branżowego do wizytacji przez pracowników Dostawcy, w celu badania prawidłowości ekspozycji Produktów zamówionych od Dostawcy i poprawiania osiąganych wyników marketingowych.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do podjęcia specjalnych warunków współpracy ze względu na specyficzny charakter działalności Sklepu Branżowego.

§ 8
Korzyści dla Sklepów branżowych związane z podjęciem współpracy z Dostawcą

Dostawca, w zamian za podjęcie współpracy ze Sklepem branżowym zajmującym się dalszą odsprzedażą gier, proponuje korzyści uzależnione od formy podjętej współpracy określonej w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Dostawca zastrzega możliwość udzielania dodatkowych korzyści w szczegółowych porozumieniach ze Sklepami branżowymi.

 1. Dla sklepu branżowego typu Podstawowego Dostawca proponuje:
  1. Możliwość zamawiania produktów z oferty Dostawcy w cenach hurtowych,
  2. Dodatkowy rabat na Zamówienie startowe, w wysokości i kwocie określonej w załączniku nr 1, który stanowi integralny załącznik do niniejszego Regulaminu, naliczany od wartości Zamówienia,
  3. Stały dostęp do Newslettera,
  4. Stałą pomoc ze strony Dostawcy, w ramach podjętej współpracy, a w szczególności pomoc w doborze asortymentu przez Sklep branżowy oraz inną pomoc techniczną,
  5. Stale naliczany rabat w wysokości określonej w załączniku nr 1, który stanowi integralny załącznik do Regulaminu, za krótki termin płatności (5 dni), na Zamówienie, naliczaną od wartości Zamówienia,
 2. Dla Sklepu branżowego typu Premium, poza korzyściami określonymi dla Sklepu branżowego typu Podstawowego § 8 ust. 1 Regulaminu, które mają tu odpowiednie zastosowanie Dostawca ponadto proponuje:
  1. Darmowe materiały i inne akcesoria wspierające sprzedaż Produktów pochodzących od Dostawcy,
  2. Szkolenia personelu w zakresie wiedzy na temat Produktów pochodzących od Dostawcy,
  3. Wydłużony termin płatności na realizowane Zamówienia do kwoty szczegółowo określonej w załączniku nr 1, stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Regulaminu,
  4. Wsparcie Sklepu branżowego za pośrednictwem mediów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, a także innych nośników w Internecie tj. System GEM lub innych podobnych systemów, dodanie Sklepu branżowego typu Premium na mapie sklepów z produktami Dostawcy,
  5. Preferencyjne warunki rozpatrywania reklamacji, bez konieczności czekania na transport uszkodzonego Produktu do Dostawcy i wydania decyzji w tym zakresie przez pracownika Dostawcy oraz natychmiastowego dosłania ewentualnych braków w dostawie,
  6. Współpraca z działem eventowym, w celu organizacji wydarzeń, o których mowa w §7 ust. 2 lit b) Regulaminu,
  7. Wsparcie hobbystyczne w postaci zestawów OP dla wybranych Produktów.
  8. Darmową wysyłkę na terenie całego Kraju.
  9. Darmowe egzemplarze pokazowe Produktów Dostawcy, przy Zamówieniu na Produkty w opakowaniach zbiorczych w trakcie trwania przedsprzedaży dla wybranych przez Dostawcę Produktów.

§ 9
Odstąpienie od współpracy

 1. Współpraca ze Sklepami branżowymi może być w dowolnym czasie wycofana ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Sklepów branżowych głównie w wypadkach, gdy:
  1. Sklep branżowy nie wypełnia ciążących na nim zobowiązań określonych w treści niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności o których mowa w § 7 ust. 1 lit. b) – e) oraz § 11 ust. 2 – 3 Regulaminu, jak również o których mowa w integralnych załącznikach do niniejszego Regulaminu oraz w szczegółowych porozumieniach pomiędzy Dostawcą a Sklepem branżowym,
  2. Aplikujący podał w trakcie Rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, lub dane te są niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  3. Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Dostawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami, a także zachowania godzące w dobre imię Dostawcy,
 2. W razie zaistnienia Siły wyższej, wszelkie zobowiązania pomiędzy Dostawcą a Sklepem branżowym zostają zawieszone do momentu ustania Siły Wyższej.

§ 10
Zamówienia i sposób ich realizacji

Dostawca dostarcza Produkty współpracującym Sklepom branżowym zgodnie z Warunkami sprzedaży. Dostawca zapewnia dla wszystkich Sklepów branżowych darmową wysyłkę na terenie Kraju na Zamówienia powyżej kwoty określonej w załączniku nr 1 stanowiącym integralny załącznik do Regulaminu, za wyjątkiem ust. 9 niniejszego paragrafu.

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę: https://hurt.rebel.pl.
 2. Wysyłki Zamówień realizowane są od poniedziałku do piątku. Zamówienie należy złożyć do godziny 8:30, oraz podesłać potwierdzenie przelewu przy zamówieniach przedpłatowych, aby Zamówienie zostało nadane jeszcze tego samego dnia. Zamówienia złożone po tej godzinie zostaną wysłane następnego dnia roboczego.
 3. Poniżej kwoty określonej w załączniku nr 1, stanowiącym integralny załącznik do Regulaminu, Zamówienia nie będą realizowane przez Dostawcę.
 4. Do złożenia Zamówienia wymagana jest uprzednia pełna rejestracja, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sklep branżowy dostaje informację o jego przyjęciu na adres e–mail podany przy rejestracji. W tej wiadomości znajduje się m.in.:
  1. Liczba i cena zamówionych Produktów, wraz z należnym podatkiem,
  2. Przewidywany termin realizacji Zamówienia,
  3. Cena wysyłki Zamówienia, jeżeli Regulamin lub postanowienia szczegółowe taką cenę przewidują.
 6. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
  1. W przypadku Zamówień płatnych w późniejszym terminie – natychmiast po potwierdzeniu złożonego Zamówienia,
  2. W przypadku Zamówień płatnych z góry – w chwili zaksięgowania na koncie Dostawcy wpłaty za zamówienie.
 7. Dostawca zapewnia dostawę na terenie Kraju dla wszystkich współpracujących sklepów branżowych w terminie 48 godzin, liczonych zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia złożonego Zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów od Dostawcy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w momencie dostępności danego towaru.
 8. Zamówienia na Produkty mające czas realizacji powyżej 48 godzin są sprowadzane na specjalne zamówienie. W tych przypadkach Dostawca nie gwarantuje realizacji Zamówienia, jeśli wyczerpie się nakład produktu lub żaden z dostawców nie będzie mógł danego produktu dostarczyć. W takiej sytuacji zamówienie zostaje anulowane i wpłacone przez Sklep branżowy pieniądze zostają zwrócone w całości na wskazane konto.
 9. Za dodatkową opłatą, przewidzianą według cennika i na warunkach współpracujących z Dostawcą przedsiębiorstw transportowych, Dostawca oferuje możliwość wysyłki przyspieszonej, jednakże kwota Zamówienia nie może przekraczać kwoty określonej w załączniku nr 1, który stanowi integralny załącznik do Regulaminu.
 10. Przy Zamówieniach powyżej kwoty określonej w załączniku nr 1, stanowiącym integralny załącznik do Regulaminu czas realizacji określony w niniejszym paragrafie może ulec wydłużeniu, o którym Dostawca poinformuje w informacji wysłanej na adres e–mail zamawiającego Sklepu branżowego.
 11. Wszelkie inne niestandardowe metody dostawy należy indywidualnie ustalać z Dostawcą, z tym że Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji niestandardowej dostawy.
 12. Od momentu złożenia Zamówienia, do momentu jego realizacji Sklep branżowy może anulować złożone przez siebie Zamówienie poprzez odpowiedni link w Panelu Klienta, jak również kontaktując się z Dostawcą e–mailowo bądź telefonicznie.
 13. W razie odmowy przyjęcia dostawy Zamówienia przez Sklep branżowy, kupujący pokryje wszelkie dodatkowe koszty związane z jego magazynowaniem, przeładunkiem i transportem.
 14. Wszelkie braki i niezgodności w dostawie należy zgłosić Dostawcy w przeciągu 7 dni od doręczenia Zamówienia.

§ 11
Płatności

 1. Pierwsze trzy płatności za Zamówienia Sklep branżowy typu Podstawowego opłaca z góry, na następne zaś przysługuje termin płatności, o którym mowa w Załączniku nr 1, stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Regulaminu, licząc od daty złożenia Zamówienia.
 2. Na wszystkie złożone Zamówienia przez Sklep branżowy typu Podstawowego z terminem płatności i łącznym limitem określonym w załączniku nr 1, stanowiącym integralny załącznik do niniejszego Regulaminu. Po przekroczeniu tej kwoty wysyłka kolejnych Zamówień będzie uwarunkowana od dokonanej płatności.
 3. Dla Sklepów branżowych typu Premium obowiązuje wydłużony termin płatności z terminem płatności i łącznym limitem określonym w załączniku nr 1, który stanowi integralny załącznik do niniejszego Regulaminu. Po przekroczeniu tej kwoty wysyłka kolejnych Zamówień będzie uwarunkowana od dokonanej płatności.
 4. W razie wystąpienia jakichkolwiek opóźnień w płatnościach, przewidzianych w ustępach poprzedzających trwających łącznie powyżej 7 dni, Sklep branżowy zobowiązany będzie opłacać kolejne Zamówienia z góry.
 5. Wartość limitu o którym mowa § 11 ust. 2 i § 11 ust. 3 nie jest wartością sztywną i może być regulowana postanowieniami dodatkowymi ze Sklepem branżowym, jak również zależy od formy podjętej współpracy.
 6. W przypadku płatności z krótkim terminem (5 dni). Sklep branżowy otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości określonej w załączniku nr 1, który stanowi integralny załącznik do Regulaminu.
 7. W przypadku opóźnień w płatnościach przez sklep Branżowy, Dostawca zastrzega sobie prawo do odebrania Sklepowi Branżowemu przyznanych rabatów, oraz terminów. Jednocześnie realizując zamówienia za otrzymaniem płatności z góry, bez doliczania dodatkowego rabatu.

§ 12
Sprzedaż produktów przez Sklep branżowy

 1. Ceny sugerowane przez Dostawcę nie są wiążące dla Sklepów branżowych. Sklepy branżowe mają pełną autonomię w zakresie ustalania własnych cen Produktów.
 2. Sklepy branżowe mogą zawierać umowy sprzedaży Produktów z innymi podmiotami jednakże tylko w takiej samej formie, w jakiej udostępnia je im Dostawca. Tym samym niedozwolone jest m.in.:
  1. Dzielenie produktów na części,
  2. Zmienianie/zasłanianie/usuwanie znaków firmowych Produktów.
 3. Sklepy branżowe mają obowiązek dbania o to, aby sprzedawane przez nich Produkty były pełnowartościowe, kompletne, dostarczone na czas oraz sprzedawane właściwym Podmiotom, uwzględniając wymagania wiekowe dla danych Produktów.
 4. Sklepy branżowe ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i są zobowiązane działać na podstawie i w granicach przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zobowiązane są do przestrzegania Prawa autorskiego.
 5. Sklepy branżowe są zobowiązane do traktowania jako poufne wszelkich informacji dotyczących niniejszej Współpracy. Wspomniany obowiązek nie wygasa w razie ustania lub zawieszenia niniejszej Współpracy.

§ 13
Reklamacje

 1. Dostawca warunkuje przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne Produktów w stosunku do Sklepów branżowych w ten sposób, iż wymaga:
  1. Sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego Zamówienie w terminie 7 dni od daty Zamówienia.
  2. Zrobienia wyraźnych zdjęć wskazujących, iż zamówiony Produkt jest wadliwy.
 2. Dokumenty o których mowa w § 13 ust.1 lit a – b Regulaminu należy wysłać na adres mailowy Dostawcy tj. hurt@rebel.pl, z dopiskiem „REKLAMACJA”, wskazując tym samym Produkty, które są wadliwe. Produkty te należy wysłać w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu szkody na adres Dostawcy tj. REBEL Sp. z o.o., ul. Budowlanych 64c, 80 – 298 Gdańsk.
 3. Dostawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od dnia dostarczenia wadliwych Produktów na adres wskazany w ustępie powyższym. Niniejsze uregulowanie nie dotyczy Sklepów branżowych typu Premium, gdyż Dostawca niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego, bez konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania reklamacyjnego, wymienia Produkt na wolny od wad lub usuwa wadę tkwiącą w Produkcie.
 4. Dostawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Sklepu branżowego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej, w sposób wybrany przez Sklep branżowy, jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Wszelkie koszty w zakresie dostawy i wysyłki Produktów objętych postępowaniem reklamacyjnym ponosi Sklep branżowy.
 6. Sklepy branżowe nie mogą ograniczać lub wyłączać odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji w stosunku do Konsumentów, chyba że przepisy szczególne takie postanowienia przewidują.
 7. Produkty sprzedawane przez Dostawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

§ 14
Zwroty

 1. Na wszystkie zamówione Produkty od Dostawcy, za wyjątkiem § 14 ust.2 przysługuje prawo zwrotu w terminie do 30 dni od dnia odbioru Zamówienia do Dostawcy pod warunkiem, że zwracane Produkty nadają się do dalszej odsprzedaży tj. nie noszą śladów użycia.
 2. Prawo zwrotu nie przysługuje na produkty z następujących kategorii:
  1. Wyprzedaż i Promocja
  2. Magic: The Gathering
  3. Pokémon TCG
  4. Flesh and Blood
  5. Wybrane serie Produktów – wskazane przez Dostawcę
  6. Oraz na produkty zamawiane w opakowaniach zbiorczych
 3. Zwroty należy wysłać na adres Dostawcy tj. REBEL Sp. z o.o., ul. Budowlanych 64c, 80 – 298 Gdańsk, z dopiskiem „ZWROT”, wskazując tym samym Produkty, które podlegają zwrotowi.
 4. Wszelkie koszty w zakresie procedury zwrotu Produktów do Dostawcy ponosi Sklep branżowy, zalicza się też koszty wysłanych Produktów do Dostawcy, które nie podlegają zwrotowi na mocy niniejszego Regulaminu postanowień dodatkowych zawartych ze Sklepem branżowym.

§ 15
Promocje i rabaty

 1. Po pomyślnej Rejestracji, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu przy każdej kategorii Produktów widnieje rabat przysługujący na produkty należące do danej kategorii, inny dla poszczególnych producentów, zależny od typu Sklepu branżowego i naliczany od sugerowanej ceny detalicznej.
 2. W przypadku niektórych z kategorii Produktów pochodzących od Dostawcy umożliwia zamówienie Produktów zbiorczych oferując dodatkowy rabat za każde zamówione opakowanie.
 3. Rabaty nie mają mocy wstecznej, a łączenie ich jest możliwe tylko, gdy niniejszy Regulamin to przewiduje lub przewidują to dodatkowe porozumienia.
 4. Gdy Sklep branżowy nie wypełnia swoich obowiązków określonych niniejszym Regulaminem lub określonych postanowieniami dodatkowymi Dostawca może z uwzględnieniem unormowań zawartych w § 9 Regulaminu:
  1. zawiesić stosowane korzyści wobec Sklepu branżowego określone w Regulaminie lub w postanowieniach dodatkowych ze Sklepem branżowym, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu obowiązków nie trwało dłużej niż 14 dni.
  2. stale zmniejszyć stosowane korzyści wobec Sklepu branżowego, jeżeli cyklicznie występują opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przez Sklep branżowy.

§ 16
Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Łączne zobowiązania Dostawcy wobec Sklepów branżowych na mocy niniejszego Regulaminu z tytułu gwarancji, odpowiedzialności umownej, deliktowej za szkodę spowodowaną czynem niedozwolonym, odpowiedzialności obiektywnej i wszelkiej innej nie mogą przekroczyć kwoty w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 stanowiący integralny załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. W żadnych okolicznościach wynikających z niniejszego Regulaminu lub mających z nim związek Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę produkcji, możliwości użytkowania, czerpania zysków, odsetek, możliwości biznesowych itp., ani za jakiekolwiek szkody pośrednie i/lub wtórne.
 3. Wszelka odpowiedzialność Dostawcy wobec Sklepów branżowych na mocy niniejszego Regulaminu i postanowień szczegółowych wygasa po upływie 3 lat od ostatecznego odbioru i akceptacji towaru.

§ 17
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Dostawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest podmiot, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub w zakresie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny zgodnie z wymaganymi przepisami prawa.
 5. Podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, prawo sprostowania tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Dane udostępnione przez Sklep branżowy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 7. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych: prywatnosc@rebel.pl.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§ 18
Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Dostawca i Sklepy branżowe zobowiązują się załatwiać wszelkie spory polubownie, jednakże gdyby to było niemożliwe zaistniały spór zostanie poddany sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7.01.2020 roku, a wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu i powiązanych z nim załączników obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Dostawcy (https://hurt.rebel.pl).
 4. Dostawca oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne, to wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, a Dostawca tak zmodyfikuje Regulamin, by nowe zapisy były jak najbliższe jej oryginalnej treści.
 6. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Regulaminu można kierować na adres mailowy Dostawcy hurt@rebel.pl.

WARUNKI HANDLOWE ZAŁĄCZNIK nr 1

STANOWIĄCY INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO DLA OBROTU HURTOWEGO REBEL Sp. z o.o.

 1. Zamówienie startowe, o którym mowa w §7 ust. 1 lit.a niniejszego Regulaminu należy dokonać na łączną wartość 3000 zł netto w terminie 30 dni od dokonania pomyślnej weryfikacji przez pracownika Dostawcy.
 2. Zamówienie, o którym mowa w §7 ust. 1 lit.b niniejszego Regulaminu powinno być dokonane na kwotę nie mniejszą niż 800 zł netto w wymiarze co najmniej jednego Zamówienia na trzy miesiące.
 3. Obrót, o którym mowa w §7 ust. 2 lit.a niniejszego Regulaminu powinien być nie mniejszy od kwoty 80.000 zł netto.
 4. Dodatkowy rabat, o którym mowa w §8 ust.1 lit b niniejszego Regulaminu udzielany jest w kwocie 5% na produkty wydawnictwa Rebel, w zamówieniu o łącznej wartości nie niższej niż 3000 zł netto.
 5. Stale naliczany rabat, o którym mowa w §8 ust.1 lit. f niniejszego Regulaminu udzielany jest w wysokości 2%, zaś liczony jest od wartości Zamówienia.
 6. Kwota, o której mowa w §8 ust.2 lit.c niniejszego Regulaminu wynosi maksymalnie 25.000 zł netto, zaś termin płatności Zamówienia wynosi do 60 dni, liczonych od dnia złożenia Zamówienia.
 7. Kwota, o której mowa w §10 ust.8 niniejszego Regulaminu dotyczy wartości minimalnego Zamówienia dla wysyłki przyspieszonej i wartość ta nie może przekraczać 2000 zł netto.
 8. Zamówienia, o których mowa w §10 ust.9 niniejszego Regulaminu przekraczają łączną kwotę 15000 zł netto.
 9. Termin, o którym mowa w §11 ust.1 niniejszego Regulaminu wynosi 14 dni i jest liczony od daty złożenia Zamówienia.
 10. Termin o którym mowa w §11 ust.2 niniejszego Regulaminu wynosi 14 dni i jest liczony od daty złożenia Zamówienia, zaś kwota limitu, o którym mowa w niniejszym ustępie wynosi 3000zł netto.
 11. Termin o którym mowa w §11 ust.3 niniejszego Regulaminu wynosi 60 dni i jest liczony od daty złożenia Zamówienia, zaś kwota limitu, o którym mowa w niniejszym ustępie wynosi 25000 zł netto.
 12. Kwota, o której mowa w §16 niniejszego Regulaminu nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł netto.

Lista BESTSELLERY – ZAŁĄCZNIK nr 2

STANOWIĄCY INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO DLA OBROTU HURTOWEGO REBEL Sp. z o.o.

Do listy bestsellerów Dostawca zalicza:

 • Produkty serii „Dobble”
 • Produkty serii „Wsiąść do Pociągu”
 • Produkty serii „Dixit”
 • Produkty serii „Story Cubes”
 • Produkty serii „Tajniacy”
 • Produkty serii „Cortex”
 • Produkty serii „7 Cudów świata”
 • Produkty serii „Everdell”
 • Produkty serii „BrainBox”
 • Produkty serii „Odjechane Jednorożce”
 • Produkty serii „Eksplodujące kotki”
 • Grę „Domek”
 • Grę „Terraformacja Marsa”
 • Grę „Jungle Speed”
 • Grę „Splendor”
 • Grę „Dylematy”
 • Grę „Kroniki zamku Avel”
 • Grę „Odmęty grozy”
 • Grę „Na skrzydłach”
 • Grę „Zaginiona wyspa Arnak”

DZIAŁANIA MARKETINGOWE – ZAŁĄCZNIK nr 3

STANOWIĄCY INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO DLA OBROTU HURTOWEGO REBEL Sp. z o.o.

Do listy działań marketingowych Dostawca zalicza

 1. Newsletter dedykowany dla produktu wybranego przez Dostawcę.
 2. Turnieje gier wydawnictwa FFG w ramach Organized Play FFG.
 3. Premiera gry wydawnictwa REBEL.
 4. Konkurs na platformie Facebook z grą wydawnictwa REBEL.
 5. Umieszczenie gier wydawnictwa REBEL w katalogu, ulotkach, plakatach, przygotowanych przez Sklep branżowy.
 6. Przygotowanie strefy z grami wydawnictwa REBEL na imprezach masowych (konwenty, targi, festyny).